Islams syn på rättvisan.

Många har säkert har säkert hört en del om islam, men vad den egentligen går ut på är något många inte känner till. Så nu tänker jag bidra med lite upplysning. Här får ni ett smakprov på en del verser ur koranen beträffande rättvisans vikt, det finns mycket mer, men det får ni själva ta reda på.

Faran av att låta ilskan förmörka ens omdöme:

”TTROENDE! Stå fasta på Guds sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot människor förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast; Gud är väl underrättad om vad ni gör” [Sura 5, vers 8]

Faran av att missbruka sin makt:

”Och rör inte den faderlöses egendom – om det inte är fråga om att föröka den – innan han har nått myndig ålder. Och mät och väg med fulla mått [i allt vad ni företar er] såsom rättvisa och rimlighet kräver – Vi lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära. – Och när ni yttrar er, yttra er med opartiskhet, även om det gäller en nära anhörig” [Sura 6, vers 152]

Viktigt att leva upp till sitt förtroendeuppdrag:

”Gud befaller er att till den rättmätige ägaren återlämna det som ni fått er anförtrott och att, när ni dömer mellan människor, döma rättvist. Gud förmanar er till. Gud hör allt ser allt” [Sura 4, vers 58]

Viktig att värna om fred:

”Om två grupper av troende skulle råka i delo med varandra, försök då mäkla fred mellan dem, men om den ena [gruppen] grovt kränker den andras rätt, ingrip då mot de skyldiga tills de fogar sig efter Guds bud; och, om de fogar sig, medla då mellan dem båda med rättvisa och opartiskhet. Gud älskar de opartiska” [Sura 49, vers 9]

En troende får inte hålla tyst om orättvisor:

”Gud befaller att rätt och rättvisa skall råda [människor emellan och befaller dem] att göra gott och att vara givmilda mot de närmaste, och Han förbjuder alla skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft och allt som innebär en kränkning av andras rätt. Han förmanar och varnar er, för att ni skall lägga det på hjärtat” [Sura 16, vers 90]

Troendes relation till icke-muslimer:

”Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver er ut ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet – Gud älskar de opartiska” [Sura 60, vers 9]

/Rachid 

Annonser
Publicerat i Rachid. Leave a Comment »

Vissa politiska händelser som gett islam en negativ bild

Det har hänt en hel del i den muslimska historien som har format den muslimska tillvaron i första hand och den världsliga i andra.

Jag tänkte nämna en del händelser som skedde då det islamiska samfundet var ungt, utan att gå in i några detaljer. Det här är inget mer än ett försökt att klargöra saker som har tillskrivits islam på felaktiga grunder.

Under profetens tid (frid vare över honom) präglades det politiska livet av stabilitet. Men det fanns många tuffa utmaningar vilka profeten med sitt sunda ledarskap kunde övervinna.

Sedan kom det sunda kalifatets ledarskap representerat av de fyra kaliferna Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali.  

Under den tredje kalifens, Uthmans styre, fick denna sundhet sig en törn och saker hände som ledde till uppror. Det hela slutade med att Uthaman blev brutalt mördad. Därefter valdes en ny kalif av medinas folk men som dock inte godtogs av vissa av kalifatets guvernörer. Denna händelse ledde till att muslimerna delades i två läger, Alis och Muʹawias anhängare vilka hamnade i väpnad konflikt om makten. Den förstnämndes läger delades sedan ytterligare i två delar, sekter, Shiiter och Khawarij.

Shiiter påstod sig värna om profetens släkt och att makthavarna skulle enbart utses ur hans släkt. För att kunna stödja denna åsikt gjorde de vinklade tolkningar av koranen till sin fördel och vände sig till fabricerade, icke autentiska hadither.

Khawarij bröt sig ur Alis läger med förevändningen att han inte var en rättfärdig kalif, att jämföra med vissa shiiters åsikt om att Ali var näst intill en gudom. En konflikt här var oundviklig.

Viktigt att nämna här är att Ali tog avstånd från alla utbrytande sekter.

Förutom de nyss nämnda konflikter har det under årens gång även funnits maktmissbrukande kalifer (kungar) som också gett en negativ bild av islam. Dessa påstod sig styra i islams namn, men sanningen är att det enda de brydde sig om var sina egna världsliga intressen, bl.a. att de gjorde kalifatet till en monarki.

Här finns mycket att ta upp som tar mer tid och utrymme än vad som finns tillgängligt här. Om möjlighet ges kan exempel tas upp i senare bloggar.

Publicerat i Rachid. 1 Comment »

Utan bra förebilder kommer man inte långt

Det ligger i vår natur att se upp till vissa människor, det i sin tur gör att vi försöker efterlikna dem. Så det gäller att se upp till rätt sak.

Annars kan det gå för oss som det gick för vår lejonunge.

Det var en gång ett lejonunge som gick vilse och inte hittade tillbaka till sitt flock, som turen var påträffades han av ett flock antiloper, de förbarmade sig över honom och adopterade honom. Han växte upp bland dem och lärde sig allt av dem, med andra ord dem blev hans förebilder.

En gång dök vargen upp och började jaga dem. Alla sprang för sitt liv, under tiden tänkte hans adoptivmamma och sa: vad håller jag på med, varför flyr vi, min son är ju ett lejon?!

Mamman: du min son gå tillbaka, möt vargen och gör slut på honom.

Sonen: vadå mamma, han är farlig.

Mamman: du är ännu farligare, du är inte som oss, du är ett lejon och vargen har ingen chans mot dig.

Sonen: men mamma, jag är som ni jag låter som ni bäe ..bäe .

Till sist lyckades hon övertala hennes son om att han inte var en antilop, men tvärtom att han var ett lejon som var hur stark som helst. Det slutade med att han fick ett oerhört starkt förtroende och gav sig iväg för att göra slut på vargen.

Plötsligt hoppade han ur flocket och vargen förvandlades från jägare till byte. Vargen sprang för sitt liv med ett förbannat lejon bakom sig. Tills sist sprang dem upp mot en kulle, de nådde toppen och vargen blev trängd.

Där stod de öga mot öga. Lejonet tittade rakt in i vargens ögon med sitt nya självförtroende helt bestämd på att göra slut på honom.

Han sprang rakt in på vargen och stångade ner honom från kullen.

Han insåg till sist att han var ett lejon, men kunde han slåss som en?

Nej, för det var inget antiloperna kunde hjälpa honom med.

 Så det räcker inte med att man har ett bra självförtroende, stora muskler och skarpa sinnen. Det måste slipas om det ska glimma.

För min del så tänker jag börja med att berätta för mina barn om profeternas liv (frid vare över dem) och dess följeslagares liv (må Gud vara nöjd med dem).

/Rachid

image42

 

image44

 

Publicerat i Rachid. 8 Comments »

Islams fem ändamål

Islam har kommit för att värna om fem ändamål, som faller in i följande ordning:

1 – tron (religionen islam)

2- Al-nafs (egot,självet, kroppen, livet)

3 – förståndet (hjärnan)

4 – integriteten

5 – ekonomin (rikedom, pengar..osv)

Var och en av dessa ändamål faller i sin tur in i tre olika nivåer beroende på dess vikt.

1 – Nödvändigheterna (på arabiska heter det Daroriat)

Det är en livsviktig grad, dess innebörd för religionen är som grunden i byggnaden, blir det fel då kan hela byggnaden rasa ner.

2- Behövligheterna (på arabiska heter det hajiat)

Ett fel i denna grad kan ge upphov till svårighet i samhället, ingen kollaps men livet kan bli surt och tufft.

3 -Komplementen (på arabiska kamaliat)

Om jag ska uttrycka det lite enkelt. Här pratar vi om sedvanor, hur man sitter vid matbordet eller dylikt.

Dessa ändamål prioriteras beroende på dess rang:
Egot kommer efter ettan som var tron och förståndet kommer trea, efter egot. Så här kan det se ut praktiken…

Exempel 1:
En sjuk människa måste opereras och hennes liv är beroende av en operation. Läkaren behöver använda sig av narkos vilket kan innebära bieffekter i form av skador på hjärnan (förståndet).
Vad måste läkaren först ta hänsyn till, livet eller hjärnan?
Livet kommer före förståndet.

Exempel 2:
Då en fiende till islam har för avsikt att utplåna religionen är den absoluta prioriteringen för en muslim att bekämpa hans avsikt även om det innebär att man måste sätta livet till. Tron kommer före livet.

Exempel 3:
Då en kvinna tvingas att välja mellan en gynekologisk undersökning eller att avstå från den, då det enbart finns en manlig läkare att tillgå, är en undersökning ett måste ifall det senare alternativet innebär fara för hennes liv. Livet kommer före integriteten.

Publicerat i Rachid. Leave a Comment »

Indelningen av de lärda inom islam

Alla föds okunniga och man blir kunnig genom att lära sig.

Statusen är ganska beroende av ens kunskap, ju mer man lär sig desto högre status får man. Är man mitt ute i öknen, då är guidens kunskap den mest värdefulla. Den gör honom/henne till den mest betydelsefulla personen i gruppen.

Den som äger kunskap som leder till Allah är den mest värdefulla och mest uppskattade människan. Hon är lärd och som muslim är man ålagd att visa vördnad och respekt för en sådan.

På arabiska använder man ordet A’lim för lärd, faqih för rättslärd, A’rif för en lärd inom den andliga vägen. Alla dessa benämningar har sitt ursprung i meningen kunnandet.      

Vem är den som brukar yttra sig i muslimska juridiska frågor?

Det är den som kallas för faqih.

Är dennes fatwa tvingande?

Ja, ifall faqihen är en makthavare och att personen i fråga är berörd av fallet (att denne exempelvis skulle vara medborgare i faqihens land).

Nej, om faqihen inte är en makthavare.

Ibland händer det att de rättslärda är oense om en fråga, då får man välja mellan deras åsikter.

Men om alla är ense om en åsikt då måste man följa det de har kommit fram till.

Finns det olika grader bland de rättslärda?

Ja det finns det. Den mest kunniges ord väger tyngst.

Det finns fyra kända rättsskolor (madhab) inom sunni inriktningen, dessa är 1)Hanafi madhab 2)Maliki m. 3)Shafi’i m.  4)Hanbali m.

Dessa rättsskolor tog sin form mellan 100 och 300-talet (muslimsk kalender). Sedan pågick utvecklingen vidare tills allt stagnerade nästan helt och hållet.

Den högsta titeln inom en rättsskola är ”imam-mustaqil” (självständig imam)titeln. Denna upphörde runt 400-talet. Det är dessa imamer som har tagit fram egna rättsregler, exempel på sådana imamer är Abu hanifa och bint Sirin (ibn sirins syster).

Den näst högsta titeln, ”Faqih-madhab”, är en nästan lika hög titel som ”imam-mustaqil” och det råder tvivel om den finns kvar. En ”Faqih-madhab” kan framföra en åsikt som skiljer sig från en imams förutsatt att rättsmetodiken är ur samma skola. Exempel på en ”faqih-madhab” är Ibn al-qasim (imam Maliks störste elev)

Den tredje högsta titeln är ”Faqih-tarjih”. Den ger befogenheten att välja mellan två åsikter men inte komma med en egen. T.ex  imam Al-Nawawi.

Dessa tre är de högsta titlarna och utöver dessa finns några lägre som på långa vägar inte har samma befogenheter.

/Rachid

Publicerat i Rachid. 3 Comments »

Det är inte klädseln som är kärnan i problemet!

Det önskades av oss att vi skulle skriva något om islamofobi.

Så jag satt och funderade och försökte minnas någon specifik händelse värd att nämnas. Lyckligtvis kunde jag inte komma på någonting. Men jag har hört folk som har berättat om det de har varit med om, om hur illa de har blivit behandlade, särskilt kvinnorna som bär slöja!

Jag har hört om kvinnor som har blivit knuffade av medelålders män, kvinnor som har blivit nonchalerade när de har sökt vård ..osv.

Jag vill inte gå in på varför hatet mot muslimerna finns. I då tiden sades det att muslimerna var mohammedaner som hatade Jesus Kristus och åt barn. Och nu handlar det om bakåtsträvare som fortfarande tror på att Gud har en betydelse i det här livet.  

Nog om det, det som man bör ha i åtanken är att den här typen av människor som går runt och mobbar andra människor är fega maktmissbrukare!

De tycker inte synd om någon, de kommer inte heller att göra det.  Mot det krävs ett rött öga i form av strikta tydliga lagar som sätter dem på plats, sen är det inte lätt anmäla ngn bara för att denne har varit medvetet otrevlig, eller hur lätt är det att anmäla ngn som nonchalerat en i vården. Där krävs det andra åtgärder.

Det gäller att vara stark, självsäker och att ha bra koll på reglerna.

Till dig som känner dig mobbad, stå på dig, var inte rädd. Utbilda dig, lär dig prata och skriva, är någon dum mot dig, säg ifrån och i värsta fall så anmäl dem.

Det finns en heldel trevliga människor i det här samhället, de ska ha ett stort tack!

Men det finns också en del farliga människor, maktmissbrukare som går runt och mobbar. Varför är de farliga? Jo, för att de skapar hat bland medborgarna, de får en del medborgare att tvivla på rättsväsendet och det här är hur farligt som helst, om de bara visste. De kanske gör det, vad vet jag?

Sedan vill jag uppmärksamma folk på något viktigt. Vissa kan tro att det är själva klädseln eller dylikt som hetsar upp vissa. Delvis ja kanske, men det är inte hela sanningen.

Judarna i Tyskland var väl integrerade, de pratade flytande tyska, de bidrog till samhällets utveckling, de hade tyska namn, ändå så gick det åt skogen för dem. Så, man ska inte vara naiv.

Mitt råd till människor, när ni pratar med någon, så utgå inte ifrån att den här människan hatar er, gör ni det, då tar försvarsmekanismen över, man blir spänd och det blir bara jobbigt. Prata som vanligt, var er själva, men ser ni klara tecken på hat, ja då får ni reagera.

Tro på dig själv, gå inte runt med tanken om vad folk har för tankar om dig. Då finns det en risk att du blir deprimerad.

Jag avslutar med denna berättelse.

Det var en gång en psykiskt sjuk man som trodde att hönsen kunde äta upp honom. Han var ständigt rädd för dem. Mannen togs in på en psykiatri. Han behandlades ett tag, sen satte sig läkarna med honom och ställde frågan: tror du fortfarande att du är hönsens mat och att de är farliga?

Han svarade: Nej, jag är nu övertygad att jag inte är det.

De blev jätte glada, men tyvärr så blev det en kortvarig glädje, för patienten fortsatte och sa: men nu måste ni också övertyga hönsen om att jag inte är deras mat.

Det var det kära läsare.

Ta vara på er,

Vi hörs, insha Allah.

Salam,

Rachid. 

Publicerat i Rachid. 2 Comments »

Vandraren och kompassen

Jag satt häromdagen och tänkte på tiden jag var ute och vandrade. Det var en självklarhet att man skulle ha med sig en karta och en kompass. Men, gick jag runt och bar på det? Nej, det gjorde jag inte. Det var min guide som jag gjorde det, och jag litade på honom tillfullo. Varför skulle jag inte göra det, han har ju vandrat här tidigare, tänkte jag.
 

Jag tänkte vidare, huruvida det skulle vara klokt av mig att enbart förlita mig på guidens färdigheter.
 

Svaret var: självklart inte!
Så jag frågade hela tiden, varför ska vi dit? Hur kom du fram till det här? Hur kände du till höjden på det berget? Vad ska vi göra om vi möts av en myskoxe?
Alhamdolillah, Jag hade en dukig guide som inte snålade med sina kunskaper, det gjorde att jag fick lära mig en heldel. Så, nu tror jag att jag kan klara mig ganska bra på egen hand. Fast, jag föredrar fortfarande att vandra i sällskap av någon.
Mina reflektioner över själva vandringen, kompassen och kartan gjorde att jag drog en parallell mellan vandringen och vardagliga livet. Där man är tvungen att ta sig igenom en heldel information, för att inte prata om de viktiga besluten man behöver ta då och då.
Med informationen menar jag bl.a. det media matar oss dagligen med. En media som försöker påverka våra synpunkter.  
Då tänkte jag, här bör jag ha samma inställning som jag hade gentemot min guide, nämligen då jag följde upp varenda förändring i vandringen med frågor som, när, hur och varför. Exempelvis: när tror du att vi når dit och hur ska vi göra det, och varför ska vi dit och inte till det andra stället?
Att veta vad man håller på med och vart man ska, kan göra tillvaron enklare och tryggare.
Bra att veta, en kompas fungerar dåligt om man står för nära ett magnetfält, lika dåligt påverkas vårt omdöme av fördomar.
     

Det här var några bilder från min senaste vandring i Norge.

” (20) FÖR DEM som har visshet i tron finns tecken [på Guds allmakt överallt] på jorden,( 21). och inom er själva. Varför inte [öppna ögonen och] se?”   [sura 51, vers 20-21] ur Koranen.

Det var det för tillfället, vi får se vad jag kan komma på nästa gång vi möts här.

Ta vara på er,

Salam,

Rachid.

Publicerat i Rachid. 1 Comment »